logo

Category

Forvaltning

Nye varslingregler fra 1. juli 2017

Nye varslingsregler pålegger arbeidsgiver som sysselsetter minst 5 personer å ha skriftlige rutiner for varsling. Den 1. juli trår nye regler om varsling i kraft. Reglene er nå samlet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven (kapittel 2A), og gjelder for arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter minst 5 personer (tidligere 10 personer). Virkeområdet er også utvidet til å gjelde innleide arbeidstakere, slik at disse også b
Les mer

Kommuneproposisjonen 2018 – Offentlig støtte

 Det følger av kommuneloven at verken kommuner eller fylkeskommuner kan gå konkurs. Det samme gjelder for interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper (IKS). EFTAs overvåkingsorgan, ESA har stilt spørsmål ved hvorvidt dette gir disse organene økonomiske fordeler i form av ubegrensede garantier når de driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private. ESAs foreløpige vurdering er at verken d
Les mer

Tilbud om varslingstjenester

Advokat Vibeke Resch-Knudsen og Jan Lunder Kommunikasjon tilbyr varslingstjenester for kommunalt eide selskaper.  Vi tilbyr oss å være varslingsmottaker for varslinger i kommunalt eide selskaper. Med varslingsmottak menes fysisk mottak av varslinger fra ansatte og ev. andre. Tjenesten innebærer rådgivning med hensyn til relevant bedriftsintern oppfølging og/eller andre relevante tiltak som følge av varslingen. Vi bis
Les mer

Høy etisk standard i foretak og selskaper – om kommunalt eierskap

Her følger utdrag fra et notat om eierstyring i kommunalt eide selskaper utarbeidet av Kommunesektorens etikkutvalg fra juni 2016: I motsetning til beslutninger i kommunestyret, vil beslutninger i kommunalt eide selskaper i praksis ofte foregå bak lukkede dører. Dette fordrer at politikerne evner å etterspørre og at selskapene gir tilstrekkelig informasjon til at politikerne kan kontrollere driften og at befolkningen
Les mer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Interkommunale samarbeid

Utvalget foreslår en generell hjemme for interkommunale samarbeid samt videreføring av vertskommuneløsningene. De foreslår også å avvikle dagens hjemmel for interkommunale styrer i kommunelov § 27 og erstatte dette med organisasjonsformen ”kommunale oppgavefellesskap” og en hjemmel for regionråd. Hvorvidt samarbeidet er et selvstendig rettssubjekt samt ansvarsforholdene mellom deltakerne, må nå avklares ved opprettel
Les mer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Kommunale foretak

Lovutvalget foreslår å videreføre organisasjonsformen kommunale foretak (KF), som er et organisasjonsledd i kommunen, direkte underlagt kommunestyret og med eget styre og daglig leder. KF’ene skal derfor styres som de øvrige delene av kommunens virksomhet med mindre det er gjort særlig unntak for dette i regelverket for kommunale foretak. Kommunale foretak er i dag hjemlet i kommuneloven kapittel 11, og foreslås tatt
Les mer

Representantskapsmedlem i et IKS

Representantskapet er eierorganet i interkommunale selskaper (IKS), på lik linje med generalforsamlingen i aksjeselskap (AS). Det er det samlede representantskapet som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne og hovedregelen er at beslutninger i representantskapet tas med alminnelig flertall. Representantskapet kalles også selskapets operativt eierorgan og deres viktigste oppgave er å fastsette de økonom
Les mer

Kommuneproposisjonen 2016: Forslaget til endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2016 er forslaget til endring av IKS-lovens ansvarsregler for å imøtekomme EØS-avtalens støtteregler omtalt. Departementet vil likevel ikke fremme forslaget slik det fremkommer i høringsnotatet, men ønsker nå å gå mer grundig til verks, se Prop. 121 S (2014-2015) del 2. pkt. 5.5.5:  «Departementet vurderer nå innspillene fra høringsrunden og har sett behovet for å utrede de ulike løsningsforsla
Les mer

Forslag til endring av IKS-loven

Det har i mange år vært uklart hvorvidt IKS-lovens ansvarsregler er i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1. Dette gjennom deltakernes ubegrensede ansvar kombinert med at selskapene ikke kan gå konkurs. IKS som driver i konkurransemarkeder får da en fordel i markedet gjennom bedre vilkår på lån og kreditt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt på høring et forslag til endring
Les mer

Interkommunale samarbeid i lys av kommunestrukturdebatten

I disse tider hvor kommunestrukturen i Norge er under lupen, refereres det stadig vekk til interkommunale samarbeid som noe udemokratisk, ineffektivt og byråkratisk. Hva det samarbeides om og hvor vidt det dreier seg om løsere samarbeid, samarbeid om tjenesteproduksjon hvor én kommune gjør oppgaven på vegne av de samarbeidende kommunene, eller selvstendige selskaper er visst ikke så viktig; bort skal de og erstattes
Les mer