logo

Energi: Endring i energiloven vedtatt 27. mai 2016

Endringene i energiloven om funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettselskaper og annen aktivitet for alle nettselskaper er nå vedtatt. Selskapene som ikke er organisert etter loven, får til 1. januar 2021 med å tilpasse seg. 

Regjeringen behandlet i statsråd 27. mai endringen av energiloven om skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv., se lov  27. mai 2016 nr. 18. Loven innebærer endringer på fire områder for nettvirksomhet; det stilles krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap, transmisjonsnett, som høyeste nettnivå, defineres i energiloven, og departementet kan i enkeltvedtak fastsette hvilke anlegg som inngår i det. Videre er det hjemmel til å gi forskrift om konsesjonær etter energiloven som koordinerende operatør av distribusjonssystem og hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra forvaltningslovens tidsfrister ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer.

Loven trer i kraft fra 1. juli 2016, med unntak av det som gjelder kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Disse er gitt til 1. januar 2021 å organisere seg etter denne loven.