logo

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Kommunale foretak

Lovutvalget foreslår å videreføre organisasjonsformen kommunale foretak (KF), som er et organisasjonsledd i kommunen, direkte underlagt kommunestyret og med eget styre og daglig leder. KF’ene skal derfor styres som de øvrige delene av kommunens virksomhet med mindre det er gjort særlig unntak for dette i regelverket for kommunale foretak. Kommunale foretak er i dag hjemlet i kommuneloven kapittel 11, og foreslås tatt inn i den nye loven i kapittel 9. Forslaget er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, kun med noen små endriger. Disse er i hovedsak språklige, men noe nytt er det i utkastet:

Styremedlem og folkevalgt eller ansatt i kommunen

For ikke å svekke allmennhetens tillit til forvaltningen, er det viktig å unngå̊ uheldige rollekombinasjoner internt i kommuner. Utvalget foreslår på denne bakgrunn begrensninger på hvem som kan velges inn i styret i et kommunalt foretak. De foreslår at medlemmer og vara­ medlemmer av kommunestyret skal være uteluk­ket fra valg til styret i kommunale foretak gene­relt.

For kommunens administrasjon, kan ikke administrasjonssjefen eller dennes stedfortreder etter gjel­dende rett, være medlem av styret i et kommunalt foretak. Det samme gjelder for den som er ansvarlig for regnskapet i det kommunale foretaket. Lovutvalget foreslår dette utvides til også å gjelde medlemmer av kommunestyret, jf. utkastets § 9-5, annet ledd:

”Medlemmer og varamedlemmer av kommune­ styret eller fylkestinget eller daglig leder kan ikke være medlem av styret.”

I tillegg foreslår utvalget at de ordinære valgbarhetsre­glene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg i forslagets §§ 7-2 og 7-3, gjelde ved valg til styrer i kommunale foretak.

Parlamentarisk styrte kommuner

KMD har allerede foreslått en generell adgang for kommunestyret til å delegere sin myndighet etter bestemmelsene i kapitlet om kommunale foretak til kommunerådet. Forslaget innebærer at kommunerådet overtar kommunestyrets rolle overfor kommunale foretak. Dette begrenses til myndighet til å opprette eller nedlegge et kommunalt foretak. Kommunerådet skal etter forslaget kunne videredelegere myndigheten sin til enkelt­medlemmer av rådet, med mindre kommunesty­ret har bestemt noe annet. Utvalget ønsker å videreføre dette forslaget.

 

Lovvforslaget leser du her.