logo

Priser

ill_02

Advokater er underlagt prisopplysningsforskriften for sine tjenester. Det betyr blant annet at advokaten skal gi opplysninger om hvor mye det vil koste å få utført et oppdrag.

KS Bedrifts medlemmer

Gjennom en rammeavtale med KS Bedrift tilbys deres medlemmer redusert pris på mine tjenester. For mer informasjon kontakt meg direkte eller adv. Tone Molvær Berset i KS Bedrift.

Timepris

Utrednings- og advokatoppdrag utføres normalt til en timepris på mellom kr 1600 – 2500,- pr. time (eks mva). Timeprisen varierer imidlertid avhengig av type oppdrag og om oppdraget skal utføres raskt og krever arbeid utover normal arbeidstid. Oppdragsgiver betaler i utgangspunktet også for eventuelle utlegg til reise/opphold i forbindelse med utførelse av oppdraget.

Fastpris

For oppdrag som gjelder gjennomgang av rammedokumenter, etablering av selskap, utarbeidelse av eierskapsmeldinger og lignende kan vi inngå avtale om fast pris. Det samme gjelder seminar og foredrag. Behovet for forberedelse og totalt tidsforbruk har betydning for prisen.

I tilbudet til oppdragsgiver kan det utarbeides en prismodell som innebærer at oppdraget deles inn i faser. For hver fase gis det et anslag på total pris. Oppdragsgiver bestemmer hvor mange faser som skal gjennomføres og gis mulighet til å vurdere om det er ønskelig å gå videre til neste fase. Oppdragsgiver har på denne måten full kontroll med kostnadene gjennom oppdraget.

Før det utføres oppgaver for oppdragsgiver, utarbeides egen oppdragsavtale som inneholder de kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget. I oppdragsavtalen fremgår det blant annet hvilket arbeid som skal utføres, plan for fremdrift og pris.

Rammeavtale

Når en konflikt oppstår kan det være viktig å få bistand raskt. Jeg tilbyr derfor selskaper/kommuner å inngå rammeavtale hvor jeg forplikter meg til å gi hurtig assistanse på telefon, ved oppmøte eller per e-post når behov for bistand melder seg. Avtale inngås for den tidsrammen som er ønskelig.

For mer informasjon om oppdragsavtale, kontraktsvilkår eller informasjon om prisberegning for fastpris eller rammeavtaler, kontakt meg.