logo

Tjenester

Her følger litt informasjon om hva jeg kan bistå med innenfor områdene eier- og selskapsstyring samt interkommunalt samarbeid:

Interkommunalt samarbeid

Kommuner deltar i en rekke samarbeidsløsninger med andre kommuner og private aktører og disse samarbeidene er organisert ulikt. Noen ganger er det også uklart hvorvidt samarbeidet er et rent kommunalt samarbeid eller et selskap, og andre ganger er det vanskelig å vite hvordan man skal kunne påvirke tjenesten når den utføres av andre enn kommunen selv. I den pågående kommunestrukturdebatten er det også viktig å kartlegge kommuners virksomhet som ivaretas utenom den tradisjonelle kommunale strukturen, dvs. rydde i kommunens «utvidede» tjenesteproduksjon som en form for due diligence.

Jeg bistår kommuner og regionråd i gjennomgangen av deres samarbeidsløsninger på ulike nivå. Der det er ønskelig utarbeides forslag til løsninger som deretter implementeres med bredest mulig forankring.

Kommunalt eierskap

Demokratiske organ som eiere medfører en rekke utfordringer som er unikt for denne type eierskap. Det er viktig at folkevalgte er bevisst eierrollen og at kommunen setter av tid og ressurser til å skolere sine folkevalgte i denne rollen. Et verktøy for å sette eierskapet på dagsorden er utarbeidelsen av eiermelding. En eiermelding vil kunne informere om hva som ligger i eierskap og synliggjøre hva kommunen faktisk eier og ev. hvem de eier sammen med. En eiermelding bør skille klart mellom hvilke selskaper kommunen ønsker et aktivt eierskap og hvilke kommunen kun har en finansiell interesse i. Eiermeldingen må også definere de ulike aktørene innen kommunens eierstyring; deres rolle, oppgaver og ansvar. Hoveddelen av eiermeldingen må være kommunens eierskapspolitikk og strategi for dens eierskap i de ulike selskapene. Eierskapsmeldingen er et dynamisk dokument og må underbygges med dialog mellom selskapene og kommunen både som eier og ev. bestiller av tjenester fra selskapet.

Jeg bistår med opplæring av folkevalgte i eierrollen samt bistand i forbindelse med utarbeidelse av eiermeldinger og eierstrategier. For referanser, ta kontakt.

Styreopplæring

Styret er selskapets øverst forvalter og samlet skal styret utvikle selskapet for alle eierne. Selv om styremedlemmene er valgt ut fra en politisk kabal, er de like mye personlig ansvarlig for hvordan de utøver styrerollen. Det er viktig at styremedlemmene er trygge på sin rolle og fokuserer på mer enn kun å kontrollere daglig leders drift av selskapet. Styret skal utvikle selskapet sammen med administrasjonen og dette krever trygghet og intern og ekstern tillit.

Jeg bistår med styreopplæring og har erfaring med ulike selskapsformer (KF, IKS, AS, SA og stiftelser) og ulike tjenesteområder (VAR, energi, revisjon, havn, arkiv, krisesenter, brann osv.). Geografisk har jeg bistått med styreopplæring i selskaper representert i alle fylkene i Norge.

Utredninger og evalueringer

Jeg har lang erfaring med evaluering og utredningsarbeid i prosjekt. Det er viktig at prosjektet er forankret i kommunen (fylkeskommunen) eller selskapet. Sammen identifiserer vi problemstillingen (e), metoden vi skal benytte og prosjektplan. Av tema jeg har bistått på kan jeg nevne etableringer av kommunale foretak/interkommunale selskap og aksjeselskaper, evaluering av teknisk etat med tanke på markedseksponering, evaluering av interkommunale samarbeid i ulike varianter, samhandling revisjon og kontrollutvalgs sekretariat, etablering av interkommunale skattekontor, havner, arkiv osv.

Annet

Jeg foretar juridiske vurderinger innenfor fagfeltene selskapsrett, forvaltningsrett, kommunalrett og arbeidsrett. I den senere tid har det i flere interkommunale selskap vært fokus på forenkling og rydding i dokumentene som gir rammer for virksomhetsstyring. Jeg har bistått en rekke selskaper med dette arbeidet.

Jeg bistår også styrer og ledere i strategiarbeid, påvirkningsarbeid og forhandlinger etter behov.
ill_01