logo

Month

januar 2014

Aksjeselskap og IKS som utfører renovasjon og skatteplikten

Både aksjeselskap og IKS er skattesubjekt etter skatteloven og i utgangspunktet plikter både IKS og aksjeselskap å svare inntektsskatt, jf. skatteloven (sktl.) § 2-2, sml. § 2-36 (1). Selskaper som ikke har «erverv til formål» er dog ikke skattepliktig for inntekt eller formue etter skatteloven. [1] Hvilken organisasjonsform virksomheten drives i, er derfor i utgangspunktet ikke avgjørende, men drives virksomheten gj
Les mer

Omdanning av samvirkeforetak (SA) til aksjeselskap

Bakgrunn Regjeringens mål om færre nettselskap og et knippe reguleringer som har satt press på de mindre nettselskapenes økonomi har igjen satt selskapsmessige strukturendringer på dagsorden. Hvorvidt «big is beautiful» and «more efficient» lar jeg ligge her.  Om det er markedet eller statlige reguleringer som gjør et selskap ulønnsomt er i grunnen likegyldig. For eiere og styrer i de selskapene som er utsatt, gjelde
Les mer

Renovasjonsselskaper: Mulighet for eierne til å ta utbytte fra selskapet

Eierskap til aksjer gir økonomiske og administrative rettigheter i selskapet. En aksjeeier hefter ikke for selskapets forpliktelser, og rår derfor heller ikke fritt over selskapets inntekter og formue. Om en aksjeeier ønsker å ta ut midler av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven, som også setter rammer for hvor mye som kan tas ut. [1] Inntekter fra tjenestene selskapet leverer, blir da midler so
Les mer

Kommuner og skatteplikt – utfordringer i forhold til organisering og offentlig støtte

Kommuner er fritatt for skatteplikt i henhold til skattelovens bestemmelser, og kan i dag drive næringsvirksomhet uten å betale inntektsskatt, i motsetning til private aktører, eller offentlige selskaper som er skilt ut som egne rettssubjekter. Unntak fra dette gjelder energisektoren, der skatteloven har innført skatteplikt også for kommunene, uavhengig av hvordan det er organisert. De senere årene har EFTAs overvåki
Les mer