logo

Category

Alle

Blandet eierskap

Samarbeid mellom det offentlige og private gjennom etablering av et felles selskap, er ikke uvanlig men kan være konfliktfylt over tid. Her er det to ulike kulturer som møtes, ofte har det offentlige og private ulike ønsker med sitt eierskap. Det offentlige motiveres først og fremst av samfunnsnytten, mens private tradisjonelt sett vil forsøke å maksimere gevinsten. Dette kan lede til uklarheter, da spesielt i forhol
Les mer

Kurs 5. desember 2017: Kommuner som eiere av selskaper

Studiesenteret.no har satt opp et kurs om kommuner som eiere av selskaper, som gjennomføres på sentre rundt om i landet 5.12.2017. Du er kanskje folkevalgt eller administrativ leder i en kommune. Eller kanskje du sitter i styre eller leder et selskap som kommunen eier? Demokratisk eierstyring er komplisert og det er viktig at de folkevalgte vet hvordan rollen utøves i egen kommune. I mange kommuner er eierstyringen f
Les mer

Nye personvernregler – start forberedelsene nå!

Nye personvernregler trer i kraft i mai 2018 og vil erstatte dagens regler. Dette gjennom at EUs forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov.  Alle som håndterer personopplysninger blir berørt. Dette gjelder kommuner, fylkeskommuner, men også kommunalt eide selskaper som håndterer personopplysninger. Reglene gir virksomhetene nye plikter, og personene man behandler personopply
Les mer

Styrets ansvar for risiko og virksomhetsstyring

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Dette inkluderer forebygging for å unngå at selskapet overtrer regelverk.  For børsnoterte selskaper er dette formulert som følger i NUES pkt. 10: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret bør årlig foreta en gjennomga
Les mer

Nye varslingregler fra 1. juli 2017

Nye varslingsregler pålegger arbeidsgiver som sysselsetter minst 5 personer å ha skriftlige rutiner for varsling. Den 1. juli trår nye regler om varsling i kraft. Reglene er nå samlet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven (kapittel 2A), og gjelder for arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter minst 5 personer (tidligere 10 personer). Virkeområdet er også utvidet til å gjelde innleide arbeidstakere, slik at disse også b
Les mer

Kommuneproposisjonen 2018 – Offentlig støtte

 Det følger av kommuneloven at verken kommuner eller fylkeskommuner kan gå konkurs. Det samme gjelder for interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper (IKS). EFTAs overvåkingsorgan, ESA har stilt spørsmål ved hvorvidt dette gir disse organene økonomiske fordeler i form av ubegrensede garantier når de driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private. ESAs foreløpige vurdering er at verken d
Les mer

Tilbud om varslingstjenester

Advokat Vibeke Resch-Knudsen og Jan Lunder Kommunikasjon tilbyr varslingstjenester for kommunalt eide selskaper.  Vi tilbyr oss å være varslingsmottaker for varslinger i kommunalt eide selskaper. Med varslingsmottak menes fysisk mottak av varslinger fra ansatte og ev. andre. Tjenesten innebærer rådgivning med hensyn til relevant bedriftsintern oppfølging og/eller andre relevante tiltak som følge av varslingen. Vi bis
Les mer

Høy etisk standard i foretak og selskaper – om kommunalt eierskap

Her følger utdrag fra et notat om eierstyring i kommunalt eide selskaper utarbeidet av Kommunesektorens etikkutvalg fra juni 2016: I motsetning til beslutninger i kommunestyret, vil beslutninger i kommunalt eide selskaper i praksis ofte foregå bak lukkede dører. Dette fordrer at politikerne evner å etterspørre og at selskapene gir tilstrekkelig informasjon til at politikerne kan kontrollere driften og at befolkningen
Les mer

Styringsdokumenter

I stedet for å regulere alle overordnede styringsforhold i vedtekter/selskapsavtalen kan det utarbeides ulike styringsdokumenter i tillegg til vedtektene/selskapsavtalen. Dette vil da være avtaler om ulike forhold rundt eier- og selskapsstyring. Aksjonæravtale: Tradisjonelle aksjonæravtaler regulerer selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, mulighet til omsetning av aksjer og hvordan konflikter mellom a
Les mer

Energi: Endring i energiloven vedtatt 27. mai 2016

Endringene i energiloven om funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettselskaper og annen aktivitet for alle nettselskaper er nå vedtatt. Selskapene som ikke er organisert etter loven, får til 1. januar 2021 med å tilpasse seg.  Regjeringen behandlet i statsråd 27. mai endringen av energiloven om skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv., se lov  27. mai 2016 nr. 18. Loven innebærer endringer på fire
Les mer