logo

Category

Alle

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Interkommunale samarbeid

Utvalget foreslår en generell hjemme for interkommunale samarbeid samt videreføring av vertskommuneløsningene. De foreslår også å avvikle dagens hjemmel for interkommunale styrer i kommunelov § 27 og erstatte dette med organisasjonsformen ”kommunale oppgavefellesskap” og en hjemmel for regionråd. Hvorvidt samarbeidet er et selvstendig rettssubjekt samt ansvarsforholdene mellom deltakerne, må nå avklares ved opprettel
Les mer

Kommuneproposisjonen 2017: Endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2017 knyttes forslaget om endring av IKS-lovens ansvarsregler opp mot det pågående arbeidet med ESA-saken om skattefritak og garantier for det offentlige EFTAS overvåkningsorgan (ESA) har vurdert at det generelle skattefritaket for stat, helseforetak og (fylkes-)kommuner er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte når disse offentlige organene driver økonomisk aktivitet. Blant annet
Les mer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Kommunale foretak

Lovutvalget foreslår å videreføre organisasjonsformen kommunale foretak (KF), som er et organisasjonsledd i kommunen, direkte underlagt kommunestyret og med eget styre og daglig leder. KF’ene skal derfor styres som de øvrige delene av kommunens virksomhet med mindre det er gjort særlig unntak for dette i regelverket for kommunale foretak. Kommunale foretak er i dag hjemlet i kommuneloven kapittel 11, og foreslås tatt
Les mer

Representantskapsmedlem i et IKS

Representantskapet er eierorganet i interkommunale selskaper (IKS), på lik linje med generalforsamlingen i aksjeselskap (AS). Det er det samlede representantskapet som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne og hovedregelen er at beslutninger i representantskapet tas med alminnelig flertall. Representantskapet kalles også selskapets operativt eierorgan og deres viktigste oppgave er å fastsette de økonom
Les mer

Kommuneproposisjonen 2016: Forslaget til endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2016 er forslaget til endring av IKS-lovens ansvarsregler for å imøtekomme EØS-avtalens støtteregler omtalt. Departementet vil likevel ikke fremme forslaget slik det fremkommer i høringsnotatet, men ønsker nå å gå mer grundig til verks, se Prop. 121 S (2014-2015) del 2. pkt. 5.5.5:  «Departementet vurderer nå innspillene fra høringsrunden og har sett behovet for å utrede de ulike løsningsforsla
Les mer

Energiloven: Forslag om fullt skille mellom nettselskap og annen virksomhet

15. april sendte Olje- og energidepartementet (OED) på høring et forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. Departementet foreslår i notatet at energiloven endres slik at det stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdr
Les mer

Forslag til endring av IKS-loven

Det har i mange år vært uklart hvorvidt IKS-lovens ansvarsregler er i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1. Dette gjennom deltakernes ubegrensede ansvar kombinert med at selskapene ikke kan gå konkurs. IKS som driver i konkurransemarkeder får da en fordel i markedet gjennom bedre vilkår på lån og kreditt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt på høring et forslag til endring
Les mer

Interkommunale samarbeid i lys av kommunestrukturdebatten

I disse tider hvor kommunestrukturen i Norge er under lupen, refereres det stadig vekk til interkommunale samarbeid som noe udemokratisk, ineffektivt og byråkratisk. Hva det samarbeides om og hvor vidt det dreier seg om løsere samarbeid, samarbeid om tjenesteproduksjon hvor én kommune gjør oppgaven på vegne av de samarbeidende kommunene, eller selvstendige selskaper er visst ikke så viktig; bort skal de og erstattes
Les mer

Styreinstruks: Hva er det og hva bør den inneholde?

En styreinstruks gir rammer for styrets arbeid og vil kunne bidrar positivt til styrets arbeid, under forutsetning av at styret føler eierskap til den. Styreinstrukser har neppe stor rettslig betydning, men som et arbeidsverktøy vil en gjennomarbeidet styreinstruks være en god hjelp for styret i sitt arbeid. Aksjeselskap I aksjeselskap hvor de ansatte har rett til å være representert, skal selskapet ha en styreinstru
Les mer

Observatør til styret

Det er ikke ofte de ansatte benytter seg av retten til å velge en observatør i tillegg til medlem av styret der selskapet har flere enn 30 ansatte. Grunnen til dette er uviss, men det kan tenkes at dette har noe med usikkerheten i forhold til vedkommendes rolle i styremøtene å gjøre, både fra de ansattes side, men også fra styrets side.    Retten for de ansatte til å velge observatør til styret, er ment for å si
Les mer