logo

Category

Alle

Tidsubegrensede tjenestekontrakter og reglene om offentlig anskaffelse

Ikke alle tjenester kommuner eller kommunalt eide selskaper kjøper er engangskjøp, men kanskje tjenester kommunen eller selskapet har behov for med jevne mellomrom. Hver enkelt leveranse behøver ikke være så kostbar, men om tjenesten kjøpes jevnlig over lang tid, kan dette være i strid med anskaffelsesregelverket. Hvordan beregnes terskelverdi i disse tilfellene, og må alle kontrakter være tidsavgrenset? Pris Hovedre
Les mer

Due Diligence ved endring av kommunestrukturen i Norge

«Selskapsgjennomgang» eller «due diligence» er en arbeidsprosess for å samle inn og analysere informasjon om et selskap – ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.  I privat næringsliv er formålet med fusjoner å ta ut inntekts- og kostnadssynergier som vil føre til verdiskapning i virksomheten. Målet med Regjeringens kommunestrukturprosjekt er å få mer robuste kommuner, som
Les mer

Konsekvenser av en kommunereform for kommunalt eide bedrifter

Interkommunalt samarbeid Norske kommuner er mange og små. Sammenslåing av kommuner i større enheter har ikke stått på den politiske dagsorden i Norge på 50 år. For å kunne oppnå stordriftsfordeler har derfor de fleste kommuner isteden valgt å gå sammen med nabokommuner i en eller annen form for interkommunalt samarbeid. Kommunene kan hjemle dette samarbeidet gjennom de relativt nye modellene vertskommunesamarbeid (km
Les mer

Rapport om statsstøtteregelverket og kommunal økonomisk virksomhet

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ALT Advokatfirma skrevet en rapport om statsstøtteregelverket og kommuners økonomisk virksomhet, uavhengig av om det leveres av kommunen selv eller gjennom et selskap eid av kommunen. Foruten utøvelse av alminnelige forvaltningsoppgaver, driver norske kommuner og fylkeskommuner også økonomisk virksomhet ved å tilby varer og tjenester i ordinære konkurr
Les mer

Aksjeselskap og IKS som utfører renovasjon og skatteplikten

Både aksjeselskap og IKS er skattesubjekt etter skatteloven og i utgangspunktet plikter både IKS og aksjeselskap å svare inntektsskatt, jf. skatteloven (sktl.) § 2-2, sml. § 2-36 (1). Selskaper som ikke har «erverv til formål» er dog ikke skattepliktig for inntekt eller formue etter skatteloven. [1] Hvilken organisasjonsform virksomheten drives i, er derfor i utgangspunktet ikke avgjørende, men drives virksomheten gj
Les mer

Omdanning av samvirkeforetak (SA) til aksjeselskap

Bakgrunn Regjeringens mål om færre nettselskap og et knippe reguleringer som har satt press på de mindre nettselskapenes økonomi har igjen satt selskapsmessige strukturendringer på dagsorden. Hvorvidt «big is beautiful» and «more efficient» lar jeg ligge her.  Om det er markedet eller statlige reguleringer som gjør et selskap ulønnsomt er i grunnen likegyldig. For eiere og styrer i de selskapene som er utsatt, gjelde
Les mer

Renovasjonsselskaper: Mulighet for eierne til å ta utbytte fra selskapet

Eierskap til aksjer gir økonomiske og administrative rettigheter i selskapet. En aksjeeier hefter ikke for selskapets forpliktelser, og rår derfor heller ikke fritt over selskapets inntekter og formue. Om en aksjeeier ønsker å ta ut midler av selskapet, må dette skje etter nærmere regler i aksjeloven, som også setter rammer for hvor mye som kan tas ut. [1] Inntekter fra tjenestene selskapet leverer, blir da midler so
Les mer

Kommuner og skatteplikt – utfordringer i forhold til organisering og offentlig støtte

Kommuner er fritatt for skatteplikt i henhold til skattelovens bestemmelser, og kan i dag drive næringsvirksomhet uten å betale inntektsskatt, i motsetning til private aktører, eller offentlige selskaper som er skilt ut som egne rettssubjekter. Unntak fra dette gjelder energisektoren, der skatteloven har innført skatteplikt også for kommunene, uavhengig av hvordan det er organisert. De senere årene har EFTAs overvåki
Les mer