logo

Category

Konkurranse

Regjeringen har lagt frem forslag til ny kommunelov

Fredag 16. mars la regjeringen frem forslag til ny kommunelov. Det er 26 år siden forrige gang det ble lagt frem forslag til en ny kommunelov, og samfunnet, kommunene og teknologien har endret seg mye på disse årene.  Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Statsråd Mæland fremhevet noen nyheter ved presentasjonen av lovforslaget
Les mer

Forslag til ny havne- og farvannslov

Forslag til ny havne- og farvannslov ble fremlagt torsdag 1. mars (NOU 2018:4 Sjøveien videre) I forhold til organisering av kommunale havner foreslår utvalget følgende: ansvar og myndighet legges som hovedregel til staten, mens kommunene beholder myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.   det åpnes for at kommuner som havneeier på visse vil
Les mer

Kurs 5. desember 2017: Kommuner som eiere av selskaper

Studiesenteret.no har satt opp et kurs om kommuner som eiere av selskaper, som gjennomføres på sentre rundt om i landet 5.12.2017. Du er kanskje folkevalgt eller administrativ leder i en kommune. Eller kanskje du sitter i styre eller leder et selskap som kommunen eier? Demokratisk eierstyring er komplisert og det er viktig at de folkevalgte vet hvordan rollen utøves i egen kommune. I mange kommuner er eierstyringen f
Les mer

Styrets ansvar for risiko og virksomhetsstyring

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Dette inkluderer forebygging for å unngå at selskapet overtrer regelverk.  For børsnoterte selskaper er dette formulert som følger i NUES pkt. 10: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret bør årlig foreta en gjennomga
Les mer

Kommuneproposisjonen 2018 – Offentlig støtte

 Det følger av kommuneloven at verken kommuner eller fylkeskommuner kan gå konkurs. Det samme gjelder for interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper (IKS). EFTAs overvåkingsorgan, ESA har stilt spørsmål ved hvorvidt dette gir disse organene økonomiske fordeler i form av ubegrensede garantier når de driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private. ESAs foreløpige vurdering er at verken d
Les mer

Energi: Endring i energiloven vedtatt 27. mai 2016

Endringene i energiloven om funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettselskaper og annen aktivitet for alle nettselskaper er nå vedtatt. Selskapene som ikke er organisert etter loven, får til 1. januar 2021 med å tilpasse seg.  Regjeringen behandlet i statsråd 27. mai endringen av energiloven om skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv., se lov  27. mai 2016 nr. 18. Loven innebærer endringer på fire
Les mer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Interkommunale samarbeid

Utvalget foreslår en generell hjemme for interkommunale samarbeid samt videreføring av vertskommuneløsningene. De foreslår også å avvikle dagens hjemmel for interkommunale styrer i kommunelov § 27 og erstatte dette med organisasjonsformen ”kommunale oppgavefellesskap” og en hjemmel for regionråd. Hvorvidt samarbeidet er et selvstendig rettssubjekt samt ansvarsforholdene mellom deltakerne, må nå avklares ved opprettel
Les mer

Kommuneproposisjonen 2017: Endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2017 knyttes forslaget om endring av IKS-lovens ansvarsregler opp mot det pågående arbeidet med ESA-saken om skattefritak og garantier for det offentlige EFTAS overvåkningsorgan (ESA) har vurdert at det generelle skattefritaket for stat, helseforetak og (fylkes-)kommuner er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte når disse offentlige organene driver økonomisk aktivitet. Blant annet
Les mer

Kommuneproposisjonen 2016: Forslaget til endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2016 er forslaget til endring av IKS-lovens ansvarsregler for å imøtekomme EØS-avtalens støtteregler omtalt. Departementet vil likevel ikke fremme forslaget slik det fremkommer i høringsnotatet, men ønsker nå å gå mer grundig til verks, se Prop. 121 S (2014-2015) del 2. pkt. 5.5.5:  «Departementet vurderer nå innspillene fra høringsrunden og har sett behovet for å utrede de ulike løsningsforsla
Les mer

Energiloven: Forslag om fullt skille mellom nettselskap og annen virksomhet

15. april sendte Olje- og energidepartementet (OED) på høring et forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. Departementet foreslår i notatet at energiloven endres slik at det stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdr
Les mer